Tenisový klub Šamorín

Switch to desktop Register Login

100 rokov tenisu v Šamoríne - príhovor

100-ročnicaTenisový klub ŠTK Šamorín usporiadal 6. septembra 2014 oslavu 100. výročia založenia tenisového klubu v Šamoríne.

Oslava sa ukutočnila na tenisových dvorcoch v mestskom parku POMLÉ.

V rámci tohto podujatia bol pripravený kultúrny program, svojou prítomnosťou nás poctil Dominik Hrbatý, animátorky zabavili deti rôznymi sútažami a samozrejme bol usporiadaný i tenisový turnaj. Pozrite si čo sa dialo v našej fotogalérii...

 


Vážené dámy, vážení pani, milí hostia.

Tak, ako sa hovorí, že čas nezastavíš a roky nevrátiš, lebo to nie je v ľudských silách, tak sa míňali dni, mesiace, roky, celé obdobia, kde každé z nich malo svoju jedinečnosť, svoje osobité čaro. No v živote sú ale i také chvíle, ktoré majú svoju neopakovateľnosť a takou chvíľou je i dnešný deň, ktorého výnimočnosť je zvýraznená oslavou stého výročia založenia nášho tenisového klubu.

Sto rokov je z pohľadu jedného ľudského života veľmi dlhá doba a zhrnúť celú našu históriu v jednom príhovore je ťažké, ak nie úplne nemožné. Preto spomeniem snáď len tie najvýznamnejšie a najpodstatnejšie okamihy a momenty tejto histórie.

Páni (Július Kotiers, Vladimír Vido, Pavol Školek a ďalší), ktorí sa v 1914-tom roku rozhodli, že vybudujú v Šamoríne tenisové dvorce, ani len netušili, že vlastne položili základy našej histórie, histórie športu, ktorý postupne zapustil hlboké korene v srdciach mnohých občanov nášho mesta a jeho okolia.

Je obdivuhodné, že napriek mnohým významným a dramatickým udalostiam, ktoré ovplyvnili históriu týchto posledných sto rokov (svetové vojny, globálne ekonomické krízy, zmeny režimov a mnohé iné), tenis dokázal prekonať pomocou obetavých nadšencov všetky nástrahy a úskalia každej tej doby, všetky tie ťažké a zlé časy, aby mohol zotrvať do dnešného dňa a dokázať, že sa stal pevnou a stálou súčasťou nášho verejného a spoločenského života.

Naša história sa teda začala odvíjať a písať na dvorcoch, ktoré títo páni postavili v lokalite dnešnej Malej ulice. Ja osobne sa na tieto dvorce nepamätám a všetko čo o nich viem, je z rozprávania tých, ktorí na týchto dvorcoch prežili svoju tenisovú mladosť a tých niektorých, ktorý dnes žijú už iba v našich srdciach a spomienkach, ale tiež niekoľkých, ktorých tu máme tú česť dnes vidieť medzi nami, v tom krásnom požehnanom veku. Verím, že počas celého dňa bude dostatok času na to, aby nám porozprávali o tenise tej doby, o svojich zážitkoch, o generácii zakladateľov, ktorým týmto vzdávam hold a o časoch, teraz už historických, ktorých vtedy oni boli súčasťou.

Dvorce na Malej ulici zotrvali na svojom pôvodnom mieste do roku 1969, kedy museli ustúpiť rozvíjajúcej sa mestskej výstavbe a následne boli premiestnené do miesta nášho aktuálneho pôsobenia, pri mestskom parku v POMLÉ, v blízkosti futbalového štadióna, kde sa začala písať naša súčasná história.

Zhodou okolností v tom istom čase, v roku 1970, vznikli na federatívnych princípoch nové národné tenisové zväzy a s tým i nové smerovanie tenisu, kde hlavný dôraz začal byť kladený na výchovu mládeže a sprístupnenie tenisu širokej verejnosti.

Tieto zmeny si v našom klube osvojila skupina členov vedená výnimočnou osobnosťou Ernesta Budaya staršieho, ktorý, spolu s Andrejom Kotiersom, Arpádom Sandorom, Stanislavom Pavelkom, Jánom Sebestenom, Vojtechom Štoselom, Jurajom Vágom, Karolom Adamcsekom, Miroslavom Vachunom, Michalom Galbáčom a ďalšími, ktorí začali popri budovaní tohto nového športového areálu aj s výchovou mládeže.

S pribúdajúcimi rokmi sa postupne rozrastala členská základňa a zároveň vyrastala generácia mladých hráčov ako Ladislav Palinkas, Ernest Buday ml., Vojtech a Zoltán Plutzer, Arpád Sandor ml., Feher Miklos a ďalší. Bolo možné vytvoriť súťažné družstvá, ktoré sa začali pravidelne zúčastňovať turnajov a súťaží organizovaných STZ.

V rokoch 70-tych a 80-tych, kedy podľa vtedy platných pravidiel museli byť súčasťou každého družstva i ženy, či dievčatá, pribudli k členom klubu Zuzana Chovanová, neskôr Eleonóra Borárosová, Júlia Csakvariová. Na konci 80-tych a začiatku 90-tych rokov nastúpila nová generácia hráčov, ako Peter Varga, Robert Nagy, Patrik Karel, z dievčat Irena Bystrická, Ingrid Karelová, sestry Gálfiové. Ku koncu 90-tych rokov Michal Briška, na prelome storočia Alexander Somogyi, Zalán Klempa, z dievčat Lucka Mazúchová, od polovice prevej dekády tohto storočia Oliver Nagy.

V súčasnosti nás veľmi úspešne reprezentujú dievčatá v žiackych kategóriách, Eszter MériAdriána Kráľová.

Každý z týchto hráčov, samozrejme i mnohí ďalší, ktorí sa svojimi hráčskymi aktivitami zaslúžili o naše úspechy a mali nemalý podiel na všetkých vynikajúcich dosiahnutých výsledkoch počas celej našej histórie, si zasluhujú naše uznanie a poďakovanie, nielen za úspechy športové, ale i za šírenie dobrého mena nášho mesta Šamorín a Tenisového klubu ŠTK.

Z veľkého počtu dosiahnutých výsledkov v rámci celej našej histórie by som vyzdvihol len tie najväčšie a najvýznamnejšie. v rokoch 2006 – 2009 to bola napríklad účasť nášho a družstva mužov v prvej lige. Členmi tohto družstva boli Peter Varga, Robert Nagy, Patrik Karel, Alexander Somogyi, Michal Briška, Zalán Klempa, Juraj Klemeni, Norbert Kis, David Sandor, Zoltan Farago. Veľké ospravedlnenie tým, ktorých by sme náhodou opomenuli.

Pri jednotlivcoch by som vyzdvihol hráčske osobnosti A.SomogyihoZ.Klempu, ktorí boli majstrami SR v žiackych a dorasteneckých kategóriách, účastníkmi mnohých zahraničných turnajov s vynikajúcimi výsledkami a víťazstvami.

V osobe Olivera Nagya sme mali viacnásobného majstra republiky letných a halových majstrovstiev vo viacerých vekových kategóriách na Slovensku i v ČR, účastníka a víťaza veľkého počtu domácich i zahraničných turnajov a reprezentanta SR.

Z nedávnej minulosti by so rád vyzdvihol vynikajúci výsledok, ktorý dosiahli v roku 2012 naše dievčatá, mladšie žiačky do 10 rokov, na detskom FED-CUPe, organizovanom STZ, kde sa prebojovali do finále turnaja. Je to pre nás veľký úspech vzhľadom k obrovskej konkurencii a počtu zúčastnených klubov. Členmi úspešného družstva boli Adriána Kráľová, Eszter MériVarga Villó.

Za všetkými týmito výsledkami je treba vidieť mnohoročné úsilie a prácu trénerov a funkcionárov klubu. Tu by som v prvom rade vyzdvihol trénerské osobnosti ako Zdeno Karel, Peter Varga, Patrik KarelMichal Briška, ktorí svojou trénerskou prácou tvoria základ našich aktivít a vtláčajú pečať zmysluplnosti nášho poslania, ako športového klubu. Hlavne prví dvaja menovaní sa už viac ako dve desaťročia podieľajú na rozvoji tohto športu v našom klube pri výchove detí a mládeže.

Z ďalších osobností, ktoré by som rád vyzdvihol, sú to moji predchodcovia, ktorí po smrti Ernesta Budaya staršieho v roku 1989 viedli náš TK, pán M.Galbáč a pán L.Somogyi. Hráči, tréneri, funkcionári a všetci ostaní, ktorí sa svojimi aktivitami a činorodosťou podieľali na budovaní a rozvoji tohto športu v našom klube sa týmto natrvalo zapísali do dejín našej klubovej histórie, na ktorú môžeme byť právom hrdí.

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania nášho klubu, ktorá klub sprevádzala a sprevádza je podpora našich prispievateľov, sponzorov a darcov. Na prvom mieste by som vyzdvihol toho najväčšieho a najhlavnejšieho, ktorým je a vždy bolo mesto Šamorín, reprezentované mestským úradom, ktoré hlavne za posledné roky významným spôsobom zvýšilo podporu v prospech TK. Za to sa chcem, v svojom mene i mene celého TK, poďakovať tu prítomnému pánovi viceprimátorovi, za ústretovosť a ochotu, ktorou nám pomáhajú riešiť naše požiadavky a potreby, súvisiace s našou činnosťou.

Samozrejme poďakovanie patrí tiež všetkým našim ostatným podporovateľom, prispievateľom a sponzorom, právnickým subjektom i fyzickým osobám, členom i nečlenom klubu, prosto každému, ktorí nám pomohli a stále pomáhajú. Ich zoznam je nad rámec tohto príhovoru, je však zverejnený na čestnom mieste na našich kurtoch.

Náš klub však nie zameraný len na aktivity v rámci súťažného a výkonnostného športu, ale i na voľno časové aktivity našich členov, i celej širokej verejnosti, bez vekového či iného obmedzenia.

Touto našou verejne prospešnou činnosťou sa aktívne podieľame na telesnej výchove detí a mládeže a propagácii tohto krásneho športu a tým umožňujeme našim občanom a širokej verejnosti zlepšovať svoju fyzickú zdatnosť a upevňovať svoje zdravie.

Tieto voľno časové aktivity ostávajú naďalej našou základnou prioritou i pre budúcnosť, pretože podporujú zdravý životný štýl našich občanov a ich detí, čo nám v konečnom dôsledku poskytuje možnosť prirodzeného výberu vhodných adeptov pre súťažný šport.

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia.

Chcel by som, aby dnešný deň nebol iba oslavou nás, nášho tenisového klubu, ale aby bol tiež spomienkou na všetkých tých, ktorí nemali tú možnosť dožiť sa dnešného jubilea, na všetkých, ktorí obetovali tomuto športu a nášmu TK kus svojho života a na tých bez, ktorých by sme tu dnes možno neboli.

Preto na záver by som chcel povedať, ak dovolíte za nás, za všetkých, že nielen z historického hľadiska a povinnosti voči našim predchodcom, ale hlavne s pohľadom do budúcnosti, môžeme s úctou a pokorou, ktorá nám je vlastná, prisľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sme tenis zachovali aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, pre občanov nášho mesta a jeho okolia, pre tenis samotný.

A pre toto budeme, ako sa medzi nami hovorí bojovať, „vždy do poslednej loptičky“.

Nech žije tenis, nech žije Tenisový klub ŠTK Šamorín.

Ján Šamko, predseda klubu, 6. septembra 2014

FaLang translation system by Faboba

(c) 2014 Tenisový klub ŠTK Šamorín (design PC-PROG)

Top Desktop version